Submenu
Kontakty
Příjemce projektu:
Ekodomov, o.s.
V Podbabě 29b
160 00 Praha 6
(ukázat na mapě)
 
Pobočka Kutná Hora:
Ekodomov, o.s.
Jana Palacha 166
284 01 Kutná Hora
(ukázat na mapě)
 
koordinátorka projektu :
Jitka Rosická 
jitka.rosicka@ekodomov.cz
tel.: 315 810 074. 739 304 156
 
partner projektu :
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory
SEVER, Brontosaurus Krkonoše
Horní Maršov
Horská 175
 
kontaktní osoba :
Ing. Eliška Knížková

eliska.knizkova@ekologickavychova.cz

 http://www.sieu.info/cz/news.
 

 
 

O projektu

Netradiční projekt s názvem Putování prostorem a časem probíhá v letech 2009 – 2011 a je realizován celkem v 16 školách kutnohorského a krkonošského regiónu. Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogové 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií. Zapojeno je celkem 400 žáků a 32 pedagogů, kteří v rámci projektu absolvují výukové programy a semináře.

Cílem projektu je seznámit žáky s vývojem vztahu člověka a krajiny především v průběhu výukových programů, které jsou pro ně připraveny. Jednotlivé aktivity by měly žáky především motivovat k objevování změn okolní krajiny v jednotlivých historických etapách a posílit tak vztah žáku k místu, kde žijí. Žáci poznávají důsledky lidské činnosti v krajině a upevňují si znalosti základních ekologických pojmů. V rámci propojení obou regiónů žáci zjišťují, jak chování lidí v nížině ovlivňuje krajinu na horách a naopak. Cílem projektu je také zapojení používání moderních komunikačních a informačních technologií do environmentálního vzdělávání.

Žáci pod vedením pedagogů vyhledávají informace a materiály o lokalitách, ve kterých se školy nachází. Díky srovnávání historických fotografií, které děti samy vyhledávají a fotografií nových, které v rámci projektu samy fotí, se dozvídají, jak se krajina kolem nás v čase mění. Terénní práce žáků jsou stěžejní aktivitou celého projektu. Spojujícím motivem práce žáků je 7 ústředních témat projektu.

V rámci projektu absolvují pedagogové 5 odborných seminářů, přičemž jejich náplň koresponduje s výukovými programy pro žáky. Semináře jsou zaměřeny nejen na samotnou realizaci projektu, ale především se soustředí na krajinu a její vývoj (např.: zásahy člověka do krajiny - osídlení, těžba dřeva, nerostných surovin, vodní a větrná eroze, povodně apod.)

Současně se připravuje školám k dispozici e-learningový kurz, kde žáci získají další historické, zeměpisné a společenské poznatky.

Ze zpracovaných materiálů lektoři a metodici sestaví publikaci a prezentační panely pro putovní výstavu. Výstupy z realizace projektu na jednotlivých školách budou shrnuty v metodické příručce pro pedagogy, která bude k dispozici v elektronické podobě dalším školám a institucím ve Středočeském kraji, které se podobnou tématikou zabývají nebo o ni chtějí výuku rozšířit. V průběhu projektu probíhají i výměnná setkání zapojených škol (celkem 3), jejichž cílem je motivace pro projektové aktivity a prezentace výsledků práce účastníků projektu.

Školy přihlášené do projektu získávají: 

  • komplexní poradenský a informační servis v oblasti vývoje krajiny
  • odbornou a metodickou pomoc v podobě konzultací a návštěv ve školách
  • semináře pro pedagogické pracovníky vedené externími lektory
  • metodický manuál pro pedagogy zaměřený na dokumentaci environmentálního a společenského rozvoje oblastí
  • výukové programy pro žáky zaměřené na problematiku vývoje krajiny
  • internetové lekce pro žáky, ve kterých získají dovednosti pro realizaci projektu, potřebnou techniku: notebook, digitální fotoaparát, scanner, diktafon
  • navázání kontaktů a propojení zkušeností s dalšími školami
  • propagační materiály a předměty (trička)
  • prezentace výsledků práce žáků na veřejnosti – výstavy, publikace

Projekt připravilo občanské sdružení Ekodomov spolu s partnerskou organizací Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory z Horního Maršova. Do projektu je zapojeno 12 škol z Kutnohorska a blízkého okolí a 4 školy z partnerského regionu Krkonoš a Podkrkonoší.

Projekt je díky podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR pro všechny zapojené školy ZDARMA.

Kontakt:

Jitka Rosická

tel.: 739 304 156

e-mail: jitka.rosicka@ekodomov.cz

 

 

 

Administrátor

13. 4. 2011 19:13